Stichting Pauluskerk G.K.I.N. regio Tilburg


Bezoek en postadres: Heuvelstraat 141, 5038 AD  Tilburg
Ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel (Brabant) onder nummer 17271277
RSIN/fiscaal nummer ANBI: 822885700

De stichting heeft ten doel: het evangelie te verbreiden en belangstellenden bijeen te brengen in de plaatselijke kerk en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het beheer en instandhouden van de Pauluskerk te Tilburg en alle overige wettelijke middelen.


Beleidsplan


Voor de samenstelling van het bestuur  verwijzen wij naar het beleidsplan. Beloningsbeleid: de leden van het bestuur genieten uit hoofde van hun functie geen beloning voor hun werkzaamheden. In de stichting zijn alleen vrijwilligers actief, aan enkele vrijwilligers wordt een vrijwilligersvergoeding gegeven, deze zijn alle onbelast.

Beleidsplan 2023/2024
Financiële verantwoording
Activiteitenverslag